111

สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ ๓๕  ประจำปี ๒๕๕๙

“ไทยรัฐวิทยา  โรงเรียนประชารัฐ”


               นายวิเชน โพชนุกูล  เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ  เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ  จะจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศและโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๙   ภายใต้หัวข้อ  “ไทยรัฐวิทยา โรงเรียนประชารัฐ”   ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙   ณ  โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า   จังหวัดเชียงใหม่   โดย  พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จะเป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ  ในวันเสาร์ที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

               การสัมมนาในครั้งนี้นับเป็นคร้ังที่ ๓๕ เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านวิชาการการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของโรงเรียนครูกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายต่าง ๆ      และการมอบหมายนโยบาย   เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน    ให้มีความเข้มแข็งการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในการทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง  เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกล

             ในปีนี้จะมีพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่าง   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กับมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมกับการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)

             โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาบรรยายให้ความรู้  อาทิเช่น

             ❖ พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี  (ว. วชิรเมธี)  บรรยายธรรมพิเศษ  เรื่อง  “การสร้างพลเมืองดี”

             ❖ นายการุณ   สกุลประดิษฐ์   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ   จะได้มามอบนโยบายและนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามนโยบาย สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๙

             ❖  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาสู่แผนปฏิบัติการ”  นำโดย  ดร.ราตรี  ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  พร้อมคณะ

             โอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีการมอบรางวัลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาชนะเลิศที่จัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น ระดับภาค  ประจำปี ๒๕๕๘

              ในงานสัมมนาจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคเหนือ  ทั้ง ๒๑ โรงเรียน  ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในด้านต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เช่น   การจัดการเรียนรู้   ครู : นักเรียน    เอกลักษณ์ความเป็นไทยรัฐวิทยา  รวมทั้งการนำเสนอหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมเรื่องสื่อมวลชนศึกษา โครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามหลัก ๖ อ. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี ที่ใช้สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง ๑๐๑ แห่งทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป.

————————–

   – ประมวลภาพสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ ๓๕  

– ประมวลภาพงานเลี้ยง(ขันโตก)รับรองผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

– ประมวลภาพนิทรรศการงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ ๓๕ 

– ประมวลภาพพิธีเปิดงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ ๓๕