มูลนิธิไทยรัฐมีชื่อย่อว่า

ม.ท.ร. ภาษาอังกฤษ THAIRATH FOUNDATION ย่อว่า T.F.


เครื่องหมาย

รูปหยดน้ำ มีนักเรียนชาย-หญิง อยู่กลางหยดน้ำ เหนือเด็กมีข้อความมูลนิธิไทยรัฐ

เป็นภาษาไทย และข้อความ THAIRATH FOUNDATION อยู่ตอนล่าง

ใต้หยดน้ำ มีข้อความ หยดน้ำใจไทยรัฐสู่เยาวชน


วันก่อตั้ง

๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๒ จากการริเริ่มของ นายกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ


หนังสืออนุญาต

ที่ ต.๑๓๑/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๓


 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ เลขทะเบียนลำดับที่ ๑๔๙๒


 เป็นองค์กรสาธารณกุศล

กระทรวงการคลัง ประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ได้รับการยกเว้น ภาษี อยู่ในลำดับที่

๓๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๒


ผู้จัดการแผนก

นายวิเชน โพชนุกูล


สำนักงาน

อาคาร ๑๒ ชั้น ๔ เลขที่ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๒-๑๐๓๐ ต่อ ๑๑๘๕-๑๑๘๙ โทรสาร ๐-๒๒๗๒-๑๗๕๔