โครงการสนับสนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

        Project of Thairath Foundation to support Thai Rath Witthaya Schools    แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)                                        

    ด้านการจัดการเรียนรู้ ครู : นักเรียน      


 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฉบับที่ ๔ (๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 


โครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ )