thairath_khondee1

แผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)

 ————————————————————————————————————————————————————————————————–

วิสัยทัศน์

          ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 


พันธกิจ

     ๑. ส่งเสริม/พัฒนา/สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ ครู : นักเรียน              

     ๒. ส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา


เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม

๒. เพื่อให้คณะครูและนักเรียนมีศักยภาพด้านการวิจัยทักษะในการแสวงหาความรู้  คิดวิเคราะห์ และเขียนเพื่อสื่อความ ใช้และผลิตสื่อมวลชนศึกษาได้

๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี

๔. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในโรงเรียน

๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึก ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สิบสานความเป็นไทย และความเป็นไทยรัฐวิทยา


เอกลักษณ์

โรงเรียนคุณภาพดีมีคุณธรรม


อัตลักษณ์

เป็นพลเมืองดี มีทักษะ แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม

ดาวน์โหลด PDF

PDF

 

 

 

 

 

< กลับไปข่าวทั้งหมด