Procedures and Planning


ก้าวต่อไป..ไทยรัฐวิทยา


        มูลนิธิไทยรัฐ  ได้จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ พร้อมโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือของมูลนิธิไทยรัฐ เป็นประจำทุกปี

               ซึ่งการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียน  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่ายได้รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ   รวมถึงเป็นการระดมแนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์   เพื่อให้การศึกษาไทยพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐาน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ คน และ ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายเข้าประชุมสัมมนาฯ  รวมทั้งสิ้น  ๑๒๐  คน  ซึ่งในปีนี้มูลนิธิไทยรัฐได้กำหนดหัวข้อสัมมนาเรื่อง  ”  ไทยรัฐวิทยากับการศึกษาประชารัฐ  “

 

แผนยุทธศาสตร์ไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๔


          มูลนิธิไทยรัฐ   จะประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ไทยรัฐวิทยา  ฉบับที่ ๔  (๒๕๕๙-๒๕๖๒)    สิ่งสำคัญที่จะต้องเดินหน้าต่อไปของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาต่อไปก็คือ  การพัฒนาโรงเรียนตามยุทธศาสตร์  ชาติ และยุทธศาสตร์ไทยรัฐวิทยาควบคู่กันไป  โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา   คุณภาพครู  เด็กมีคุณธรรม  ขยายผลไปสู่โรงเรียนใกล้เคียง  ผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจโดยคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

 

หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาเดินหน้า


         โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้นำร่องปฏิรูปการศึกษา โดยใช้หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา  เป็นหลักสูตรสถานศึกษา สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง ๑๐๑  แห่ง  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม รวมทั้งให้เข้าใจ และรู้เท่าทันสื่อ    รักการอ่าน  คิด  วิเคราะห์ กล้าแสดงออก เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ทำเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การสร้างพลเมืองดีมีคุณภาพ


           การสร้างพลเมืองดีมีคุณภาพ ตั้งแต่เด็กเล็กถึงระดับเยาวชน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จึงมีหลักสูตร ความเป็นพลเมืองดีขึ้น ประกอบไปด้วย กาย คือการพัฒนาร่างกายให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์  สังคม คือ การเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพในการพัฒนาสร้างสรรค์สังคม  อารมณ์  คือ ความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ และ   ปัญญา คือ การรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุการณ์ และประพฤติตนให้เป็นคนดีของสังคม

เดินหน้าต้นแบบไทยรัฐวิทยา


        โครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นกระบวนการพัฒนาโรงเรียน  เด็ก  และเยาวชนของสังคมให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยใช้กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมในเชิงปฏิบัติการ  เน้นคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  ใช้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐

 เอกลักษณ์ไทยรัฐวิทยาคือหนึ่งเดียว


         สิ่งที่จะบอกถึงความเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเด่นชัดประการแรกคือ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของไทยรัฐวิทยา อาคารเรียนทุกแห่งจะมีสีเขียว ที่มีความสงบ ร่มรื่นไปด้วยภูมิทัศน์   ที่สวยงาม เรียบง่าย มากมายด้วยแหล่งเรียนรู้ รวมถึงความมีมารยาทดี มีสัมมาคารวะการใช้   เลขไทย  การอนุรักษ์ศิลป -วัฒนธรรมพื้นเมือง และความเป็นไทย

 

ภาพแห่งความสำเร็จ


        โรงเรียนไทยรัฐวิทยา   ได้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ตามแผน ยุทธศาสตร์ไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒)  จำนวน  ๑๓  กลุ่ม  ตามพันธกิจ

          – ด้านการ จัดการเรียนรู้ ครู : นักเรียน

          – ด้านส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อนำผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  มาจัดนิทรรศการ   แสดงภาพแห่ง-ความสำเร็จรายปี และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู นักเรียน  ให้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  ตอบสนองต่อพันธกิจ ในการเสริมสร้างเอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา และนำเสนอผลการเรียน การสอน  ตลอดจนการจัดการศึกษาไปสู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ