Objective


๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรมด้านการศึกษา

๒. ให้ทุนการศึกษา

๓. ส่งเสริมการค้นคว้า และวิจัยงานหนังสือพิมพ์

๔. เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์