Directors of Thairath Foundation


๑. คุณหญิงประณีตศิลป์    วัชรพล       ประธานกรรมการ

๒. นางยิ่งลักษณ์      วัชรพล               รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

๓. นายวิเชน           โพชนุกูล             กรรมการและเลขาธิการ

๔. นายมานิจ           สุขสมจิตร           กรรมการ

๕. นายสมิต             มานัสฤดี            กรรมการ

๖. นายเลิศ              อัศเวศน์              กรรมการ

๗. นายสมชาย        กรุสวนสมบัติ       กรรมการ

๘. นายไพโรจน์       โล่ห์สุนทร            กรรมการ

๙. นายสราวุธ         วัชรพล                กรรมการ

๑๐. นายสมปอง      พรทวีวัฒน์           กรรมการ

๑๑. นายธงชัย         ณ นคร                กรรมการ

๑๒. นายวัชร           วัชรพล                กรรมการ

๑๓. นางฐิติวรรณ     ไสวแสนยากร      กรรมการ

๑๔. นางแสงทิพย์     ยิ้มละมัย             กรรมการ

๑๕. นางสาวสิริพร    โคตระวีระ           กรรมการ