The benefits expected to received


ผลประโยชน์ทางธุรกิจ

             – ไม่มี

ผลประโยชน์ทางสังคม

        จากนักเรียน ที่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ โรงเรียน ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ ทำให้มูลนิธิไทยรัฐซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีบทบาทเข้าไปให้การสนับสนุน และอุปการะนักเรียนทุกคน ที่เรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งมีผลทางอ้อมต่อสังคมโดยรวม กล่าวคือ นักเรียน ๒ คนในหนึ่งครอบครัว ได้รับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการส่งลูกหลานไปโรงเรียน เช่น อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน และอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่ง

              นอกจากนี้ การที่มูลนิธิไทยรัฐ เข้าไปสนับสนุนการศึกษาเกิดผลพลอยได้แก่สังคมคือ สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพื้นฐานการศึกษาที่สูงขึ้น ครู/อาจารย์ในชุมชนได้รับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนมีที่พึ่งพา มีองค์กรที่คอยให้ความช่วยเหลืออุปการะและแนะนำให้ความรู้ เกิดการตื่นตัวทางการศึกษา มีสำนึกในความเป็นคนรับผิดชอบชั่วดี ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของทางการ

              การที่มูลนิธิไทยรัฐ ได้มอบทุนก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง ๑๐๑ แห่ง โดยให้โรงเรียน และชุมชนไปดำเนินการจดทะเบียนกับทางราชการ และบริหารงานองค์กรกันเอง ย่อมแสดงให้เห็นว่า ได้เกิดการรวมตัวกันทางสังคม และเห็นถึงความร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่น ให้มีความรัก หวงแหน ตลอดจนเห็นความสำคัญของการศึกษา มีการสรรหาราษฎรในท้องถิ่น มาร่วมเป็นกรรมการมูลนิธิโรงเรียน เพื่อร่วมบริหารงานมูลนิธิให้เจริญก้าวหน้า และร่วมมือกันระดมทุนสมทบเพิ่มเติม โดยเฉพาะการที่มีองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิไทยรัฐคอยให้การสนับสนุน

              ผลทางสังคมของการดำนินงานของมูลนิธิไทยรัฐ มีประโยชน์ในด้านสังคม เป็นแรงกระตุ้นช่วยให้ทั้งภาครัฐ และองค์กรเอกชน ได้หันมาสนใจ และให้ความร่วมมือช่วยเหลือการศึกษาแก่เยาวชนมากขึ้น

——————–