โครงการอุปกรณ์การเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย

หลักการและเหตุผล

เด็กอายุ3-5ปีเป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กกำลังเจริญเติบโต เด็กต้องการความรัก ความเอาใจ ใส่่ดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้สำรวจ ได้เล่น ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง ได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือกตัดสินใจ ใช้ภาษา สื่อความหมาย คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ผู้ที่รับผิดชอบจึงมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูและ ประสบการณ์์ให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กสังเกต สำรวจ สร้างสรรค์ และยิ่งเด็กมี ความกระตือรือร้นยิ่งทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผู้รับผิดชอบจึงต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่เด็กวัยนี้เป็นพิิเศษ เพราะจะเป็นพื้นฐานที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กประสบความสำเร็จใน การเรียนและในชีวิตของเด็กต่อไป

ด้วยตระหนักถึงพัฒนาการเด็กอายุ 3-5 ปี และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด มูลนิธิไทยรัฐ ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐ วิทยา 100 โรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการอุปกรณ์การเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางในการ ถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากผู้สอนสู่ผู้เรียน ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ช่วยให้เด็กได้รับ ประสบการณ์ตรง ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง ถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนต้องพา เด็กไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขได้ทันท้วงที

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. โรงเรียนมีสื่อ / อุปกรณ์การเรียนพร้อมสำหรับจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
 2. ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด

โครงการอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษา

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 (5) บัญญัติว่า “ส่งเสริมสนับสนุนสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นผู้มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

สื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว มูลนิธิไทยรัฐ ตระหนักถึงเป้าหมายของโครงการ จึงร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 โรงเรียน จัดให้มีโครงการอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษาขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียน ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. โรงเรียนมีสื่อ / อุปกรณ์การเรียนพร้อมสำหรับจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีความรู้และ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต
 2. ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น

โครงการหนังสือห้องสมุด

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2542 มาตรา 25 กำหนดให้ “รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ” ดังนั้น ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและจำเป็นมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ เป็นห้องสมุดขนาดเล็กยังขาดแคลนหนังสือและวัสดุสารสนเทศที่ใช้เพื่อการศึกษา เพื่อความรู้ การค้นคว้าวิจัย หรือเพื่อความจรรโลงใจของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งหนังสือและวัสดุสารสนเทศเหล่านี้ เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มูลนิธิไทยรัฐ จึงได้จัดทำโครงการหนังสือห้องสมุดขึ้นในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 โรงเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งรวมและกระจายความรู้ไปสู่ผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน ให้เรียนรู้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งช่วยขยายแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กว้างขวางขึ้น และเป็นสถานที่ที่ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. สถานศึกษามีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยมีหนังสือที่มีคุณภาพ เป็น ประโยชน์ทางการศึกษาและความเจริญก้าวหน้าในด้านอื่น ๆ
 2. ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด
 • นักเรียนสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความหมายได้
 • นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
 • นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โครงการอุปกรณ์กีฬา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาโดยวิชาสุขศึกษาเป็นวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ และวิชาพลศึกษาเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา

ด้วยประสงค์ให้ผู้เรียนได้มีอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมกีฬาและเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย เพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต การป้องกันและปฏิบัติต่อส่ิงต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ปฏิบัติจนเป็นสุขนิสัยที่ดี และเพื่อเป็นการสนองตอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มูลนิธิไทยรัฐ จึงจัดทำโครงการ “อุปกรณ์กีฬา” ขึ้นในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 โรงเรียน

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 • จัดอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนทุกโรงเรียนได้ฝึกซ้อมอย่างเพียงพอ

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ และมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด

โครงการอาหารกลางวัน

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชาติที่สำคัญคือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อให้มีศักยภาพสูงสุดอันจะเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน อันดับแรกของการพัฒนาคน คือการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย เพราะเป็นพื้นฐานของพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก แต่ที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนจำนวนมากยังขาดอาหารกลางวันหรือได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารต่ำหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ประการสำคัญเด็กปฐมวัยมีแนวโน้มน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่ามาตรฐาน มากกว่า 1 ใน 10 มีภาวะเตี้ย และมีแนวโน้มปัญหาน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของเด็กวัยเรียน ร้อยละ 9.7

ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ คือ การจัดทำอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกหมู่ให้กับเด็กวัยเรียนอายุระหว่าง 6-12 ปี โดยเฉพาะเรื่องโปรตีน พลังงาน วิตามิน แร่ธาตุต่าง ๆ และปัญหาการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของโรงเรียน

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว มูลนิธิไทยรัฐ จึงได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันขึ้นในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 1 มื้อในแต่ละวัน ทั้งนี้ เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการ/ ภาวะโภชนาการเกินขณะเดียวกันยังสนับสนุนฝึกอบรมบุคลากร ให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืนและให้ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยามีโภชนาการที่สมวัย โดยจัดบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาด้วยหลักการ 6 อ.ของ สสส. ประกอบด้วย อ.อาหาร อ.อารมณ์ อ.ออกกำลังกาย อ.อบายมุข อ.อโรคยา และ อ.อนามัยสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันยังจัดบูรณาการตามหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 • จัดทุนอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกโรงเรียนตามจำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย มีสุขภาพอนามัยที่ดี
 • ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการในโครงการอาหารกลางวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มีบทบัญญัติที่ส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน และทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและจำเป็น

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาส่วนหนึ่งจากมูลนิธิไทยรัฐ ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐและสมาคมผู้บริหาร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาขึ้น เพื่อสร้างเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารที่อุทิศตน และมีความมุ่งมั่นในการบริหารที่ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการนิเทศติดตาม ดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบกลยุทธ์ และการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2558)

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปีละครั้ง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ไปพัฒนาสถานศึกษา
 2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาสนองตอบนโยบายการปฏิรูปการ ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545และแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2558)

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานในการพัฒนาสถานศึกษาที่เน้น โรงเรียนเป็นฐาน (School based Management) และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
 3. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และผู้บริหารมีคุณภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้พัฒนาผู้เรียนตามสถานภาพและตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับผู้บริหาสถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นสำคัญ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น แข่งขันได้ในระดับสากล นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ สามารถพัฒนาสู่ระดับสากลอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย

ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้มีคุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องจัดประชุมอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ให้มีศักยภาพสูงสุด เพื่อให้การจัดการศึกษาภายในโรงเรียนสู่เป้าหมายของหลักสูตรกำหนด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายของโครงการ

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ร้อยละ 100 มีความรู้ความสามารถในการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ปีละ 1 ครั้ง
 2. ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ร้อยละ 100 ผ่านการอบรมสัมมนา

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีครูที่มีคุณภาพ
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหารใหม่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะการทำงานความชำนาญในการทำงานตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรเป็น ความเชื่อและพฤติกรรมพื้นฐานที่คนในสังคมหนึ่ง ๆ ที่ยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรยังเป็นสิ่งหล่อหลอมให้คนในองค์กรมีความเข้าใจกติกาการอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน วัฒนธรรมองค์กรจึงทำหน้าที่เหมือนเบ้าที่หล่อหลอมให้คนในองค์กรได้มีความเชื่อและมีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้เกษียณอายุราชการ หรือได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนอื่น ทำให้ผู้ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการทำงาน การอยู่ร่วมกัน รวมถึงเอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว มูลนิธิไทยรัฐจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหารใหม่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน การมีส่วนร่วมในองค์กร ฯลฯ เพื่อให้องค์กรเดินไปในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 • ผู้บริหารโรงเรียนที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ร้อยละ 100 มีความตระหนัก ความรับผิดชอบ ต่อองค์กร เพื่่อนร่วมงาน เข้าใจกฎกติกา การเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร การอยู่ร่วมกันในองค์กรและระหว่างองค์กร

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • มูลนิธิไทยรัฐและองค์กรเครือข่าย ได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร การเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร
 • ผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เข้าใจกฎกติกา สัมพันธภาพ และการอยู่ร่วมกันในองค์กร

โครงการครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้) จ.มุกดาหาร

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้) จังหวัดมุกดาหาร มีครูปฏิบัติการสอน จำนวน 5 คน แต่มีชั้นเรียน จำนวน 8 ห้องเรียน ทำให้การจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักเรียนไม่ได้ เรียนหนังสืออย่างเต็มศักยภาพของตน เนื่องจากขาดแคลนครูผู้สอน ถึงแม้โรงเรียนจะได้รับการสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อทีวีทางไกลผ่านดาวเทียมของไกลกังวล และคอมพิวเตอร์ Tablet จากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามาช่วย แต่ก็พบว่าการไม่มีครูประจำชั้นเรียนคอยกำกับดูแลก็จะทำให้การเรียนการสอนไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาในปี 2556 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐ

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 • โรงเรียนจ้างครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. การจัดการศึกษาสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

โครงการครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔ (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) จ.จันทบุรี

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถรวมหรือล้มเลิกได้ โดยการนำรูปแบบที่เหมาะสมมาใช้ในแต่ละพื้นที่และขนาดของโรงเรียน เน้นให้ครูสอนครบทุกชั้นเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔ (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (60 คนขึ้นไป) เปิดสอน 8 ชั้นเรียน มีบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 3 คน ครู 1 คน ทำการสอน 2 ชั้นเรียน ทำให้การจัดการศึกษาไม่สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพเท่าที่ควร และขาดความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัยและการ ให้ความรู้ด้าน ICT จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 • โรงเรียนมีบุคลากรอัตราจ้างด้าน ICT จำนวน 2 อัตรา

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดความเชื่อมั่นในโรงเรียน
 2. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

โครงการครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ (วัดบ้านพร้าว)

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถรวมหรือล้มเลิกได้ โดยการนำรูปแบบที่เหมาะสมใช้ในแต่ละพื้นที่และขนาดของโรงเรียน เน้นให้ครูสอนครบทุกชั้นเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ (วัดบ้านพร้าว) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 76 คนขึ้นไป) เปิดทำการสอน 8 ชั้นเรียน มีบุคลากรครูสายผู้สอนในโรงเรียน 4 คน ครู 1 คนทำการสอน 2 ชั้นเรียน ทำให้การจัดการศึกษา ไม่สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพเท่าที่ควร ขาดความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการศึกษา ที่ขาดแคลนครูด้านการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ (ดนตรี-นาฎศิลป์) และพลศึกษา การให้ความรู้ด้าน ICT มีผลกระทบต่อจำนวนนักเรียนลดลงทุกปี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 • โรงเรียนมีบุคลากรอัตราจ้าง 1 คน / 1 ปีการศึกษา

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. สถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลักสูตร กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 3. ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

โครงการครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗ (บ้านชำเม็ง) จ.ศรีสะเกษ

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗ (บ้านชำเม็ง) จ.ศรีสะเกษ มีข้าราชการครูสายผู้สอน จำนวน 8 คน (เกษียนปี 2551-2555 จำนวน 2 อัตรา) แต่มีชั้นเรียน จำนวน 9 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 216 คน ขาดเกณฑ์ ก.ค.ศ. จำนวน 3 อัตรา ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักเรียนไม่ได้เรียนหนังสืออย่างเต็มศักยภาพของตน เนื่องจากขาดแคลนครูผู้สอน ครูไม่ครบชั้น ถึงแม้โรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิไทยรัฐ สื่อทีวีทางไกลผ่านดาวเทียมของไกลกังวล และคอมพิวเตอร์ Tablet จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามาช่วย แต่ก็พบว่าการไม่มีครูประจำชั้นเรียนและครูประจำวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะวิชาเอกคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ช่วยกำกับ ดูแล ก็จะทำให้การเรียนการสอนไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2556 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐ

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 • โรงเรียนมีครูผู้สอนเพิ่มขึ้น 1 คน

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • การจัดการศึกษาสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

โครงการครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ (บ้านหนองเกตุ) จ.ราชบุรี

หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีความคงทนในการเรียนรู้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดการที่องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้จะ ต้องมีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวจักรสำคัญ เพื่อช่วยให้การเรียนกาสอนบรรลุเป้าหมาย

แต่เนื่องจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ (บ้านหนองเกตุ) มีบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณครูอัตราจ้างที่มีความรู้ด้านภาษาไทยขึ้น จึงขอสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐ

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 • นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ได้เรียนรู้กับครูที่จบวิชาเอกภาษาไทยโดยตรง

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. นักเรียนในโรงเรียนได้รับการพัฒนา ทำให้ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น

โครงการครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ (วัดบ้านพร้าว) จ.นครนายก

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถรวมหรือล้มเลิกได้ โดยการนำรูปแบบที่เหมาะสมใช้ในแต่ละพื้นที่และขนาดของโรงเรียน เน้นให้ครูสอนครบทุกชั้นเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ (วัดบ้านพร้าว) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 76คนขึ้นไป) เปิดทำการสอน 8 ชั้นเรียน มีบุคลากรครูสายผู้สอนในโรงเรียน 4 คน ครู 1 คนทำการสอน 2 ชั้นเรียน ทำให้การจัดการศึกษาไม่สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพเท่าที่ควร ขาดความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาที่ขาดแคลนครูด้านการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ (ดนตรี-นาฎศิลป์) และพลศึกษา การให้ความรู้ด้าน ICT มีผลกระทบต่อจำนวนนักเรียนทำให้นักเรียนลดลงทุกปี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 • โรงเรียนมีบุคลากรอัตราจ้าง 1 คน / 1 ปีการศึกษา

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. สถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่หลักสูตรกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 3. ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

โครงการครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ (เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับปฐมวัย-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 625 คน ครู 19 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้างโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 6 คน โรงเรียนจ้าง 5 คน และมูลนิธิไทยรัฐ 1 คน รวมบุคลากรสายผู้สอน 31 คน ในจำนวนครูผู้สอนทั้ง 33 คน เป็นทั้งครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่การเงิน-การบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ธุรการ ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เต็มศักยภาพ เพราะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบงานอื่นไปพร้อม ๆ กัน ทำให้ขาดครูสายผู้สอนจำนวน 5 อัตรา

โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจ้างครูผู้สอนโดยงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐ จำนวน 1 อัตรา ส่วนอีก 4 อัตรา ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มีครูผู้สอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มีครูเพิ่มขึ้น 1 อัตรา

โครงการครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จ.ขอนแก่น

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เป็นคนเก่ง สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ และดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับพระราช บัญบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งหมด 201 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน มีอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ เพียงพอกับความต้องการ แต่เนื่องด้วยนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนที่สนองต่อนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและตามข้อชี้แนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม ที่ให้โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านดนตรี-นาฏศิลป์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แต่โรงเรียนยังไม่มีครูที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์โดยตรง และในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยรัฐ ให้ว่าจ้างนางสาวสุทธิการ แสงศศิธร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี-นาฏศิลป์ และสามารถสร้างผลงานให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไปแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ลำดับที่ 5 โรงเรียนจึงได้ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครู เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการตามโครงการต่อเนื่องอันจะส่งผลดีต่อนักเรียนและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนโดยตรงต่อไป

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและคณะครู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้ดำเนินการจัดจ้างครูผู้สอนคนเดิมคือ นางสาวสุทธิการ แสงศศิธร โดยเห็นชอบให้โรงเรียนประสานขอความร่วมมือมายังมูลนิธิไทยรัฐ เพื่อของบประมาณสนับสนุนจ้างครูสอนดนตรี-นาฏศิลป์ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา หากได้รับการสนับสนุนโครงการ โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องและเป็นระบบมากขึ้น และมีครูดนตรี-นาฏศิลป์ เป็นวิทยากรอบรมครูผู้ที่มีความสนใจให้มีความรู้ความสามารถและเป็นครูเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 • โรงเรียนจัดจ้างครูดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อเป็นครูสอนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ ฝึกดนตรี-นาฏศิลป์

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มีครูดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อเป็นครู สอนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกดนตรี-นาฏศิลป์แก่นักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ
 2. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มีความรู้ความสามารถ ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ และใช้ความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์อย่าง สร้างสรรค์

โครงการครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) จ.อุบลราชธานี”

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) เป็นโรงเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน และรางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

และด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ได้พิจารณาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ให้เป็นโรงเรียนพัฒนาและรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยเน้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในการพัฒนาผู้เรียนให้รู้รักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) จึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์อย่างแท้จริง ทำให้การดำเนินการยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

ดังนั้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) จึงเสนอโครงการจ้างครูสอนนาฏศิลป์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ้างบุคลากรจากมูลนิธิไทยรัฐ เพื่อจะได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมการแสดงทางนาฏศิลป์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีให้กับผู้เรียน
 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพตามกระบวนการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ
 • โรงเรียนมีบุคลากรอัตราจ้างด้านนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์
 2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางนาฏศิลป์ ที่เป็นแบบอย่าง และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
 3. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

โครงการบุคลากรสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ / ๖๗ /๗๕ /๘๐

หลักการและเหตุผล

ปีการศึกษา 2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการกระจายโรงเรียนดีมีคุณภาพอยู่ใกล้บ้านให้มีอยู่ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนและสังคม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขณะเดียวกันไม่ลืมความเป็นไทยและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ซึ่งขณะนั้นมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกระจายอยู่ทั่วประเทศถึง 921 โรงเรียน จำนวน 321 อำเภอ โดยมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 โรงเรียน ที่่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) จ.ระนอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) จ.สงขลา

นับตั้งแต่เริ่มโครงการ 4 โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มีมาตรฐานขั้นต่ำเท่าเทียมกับโรงเรียนชั้นนำในเมือง เป็นต้นว่า มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความคล่องตัว มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สร้างเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทุกระดัับให้มีความเป็นมืออาชีพ มีการนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีอนาคตที่สดใส สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การสร้างเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ แต่การให้ครูประจำการต้องมาทำหน้าที่ทุกอย่างอาจทำให้งานสอนด้อยประสิทธิภาพลงไปได้ มูลนิธิไทยรัฐในฐานะผู้อุปถัมภ์ จึงได้จ้างบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนให้กับโรงเรียนในฝัน 4 แห่ง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนของครู ให้ครูประจำการได้ทำการสอนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 • โรงเรียนในฝัน 4 แห่ง มีบุคลากรสนับสนุนการสอนโรงเรียนละ 1 อัตรา

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
 2. นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ ทำให้สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการและด้านอื่น ๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โครงการคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียนดีเด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบในสถานศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เป็นสมาชิกที่ขับเคลื่อนเพื่อให้สถานศึกษาเจริญรุ่งเรือง ปฏิบัติภารกิจในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้ที่จะทำภารกิจดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ คือ บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มูลนิธิไทยรัฐ ได้จัดโครงการคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนดีเด่น ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย บุคคลที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

อนึ่ง การคัดเลือกดังกล่าว มูลนิธิไทยรัฐ ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้ติดตาม นิเทศ กำกับ ผลการดำเนินงานจัดการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 • โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนดีเด่น
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศแต่ละกลุ่ม มีนักเรียนดีเด่นช่วงชั้นละ 1 คน โดย คัดเลือกจากโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มนั้นๆ
 • แต่ละกลุ่มมีผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นกลุ่มละ 1 คน และส่งคัดเลือกระดับภาคต่อไป
 • แต่ละกลุ่มมีครูดีเด่น กลุ่มละ 1 คน และส่งเข้าร่วมคัดเลือกระดับภาคต่อไป

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. มูลนิธิไทยรัฐส่งเสริมผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้มีความขยันหมั่นเพียร กระทำความดี อย่างต่อเนื่อง

โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาฯ

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 8 มาตรา 60 มีบทบัญญัติให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ ยั่งยืนของประเทศไทยโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา

 • จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน
 • จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

โดยมุ่งหวังว่าเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้จะไปสร้างคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต

แม้รัฐจะสนองเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 8 มาตรา 60 ด้วยการจัดเงินอุดหนุนหรือกองทุนกู้ยืมให้เป็นรายบุคคลแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ตาม แต่ยังทำให้นักเรียนหลายคนต้องออกกลางคันด้วยสาเหตุต่าง ๆ ประกอบกับประชานส่วนหนึ่งต้องไปทำงานยังต่างถิ่นไม่มีเวลาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด รวมถึงปัญหาอื่น ๆ ทำให้เด็กนักเรียนลาออกเพิ่มขึ้น กลายเป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทำให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา นับเป็นความอ่อนแอทางการศึกษาของประเทศเป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ี้ มูลนิธิไทยรัฐ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญด้านการศึกษาและช่วยเหลือกิจกรรมแก่นักเรียนที่ยากจนและนักเรียนที่ดีทั่วไป คณะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ ได้มีมติให้มีโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาขึ้น ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศที่เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีความเชื่อมั่นว่าหากนักเรียนได้รับการช่วยเหลือในโครงการพิเศษ จะมีทุนเพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาปีนั้นๆ และหากไม่จัดโครงการพิเศษนี้ขึ้น นักเรียนอาจต้องออกจากการเรียนกลางคัน ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นการผลักดันให้นักเรียนคนนั้นได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประการสำคัญเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งให้ผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลานของตนเข้าศึกษามากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 • จัดทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ยากไร้ และด้อยโอกาสทางการศึกษาใน โรงเรียนที่เปิดสอนขยายโอกาส จำนวน 58 โรงเรียน ๆ ละ 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษามีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับคนอื่น ๆ และ จบการศึกษาภายในระยะเวลากำหนด
 2. ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนสามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
 3. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่น ๆ ในโรงเรียน

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์รางวัล “กำพล วัชรพล”

หลักการและเหตุผล

เมื่อนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ถึงแก่อนิจกรรมลงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539 ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจอาลัยอาวรณ์ของครอบครัว ญาติมิตร และผู้ใต้บังคับบัญชา ได้มีผู้ที่เคารพนับถือทั้งที่รู้จักคุ้นเคยและรู้จักแต่ผลงานของท่านจำนวนมาก เดินทางมาแสดงคารวะต่อผู้วายชนม์ นั่นย่อมแสดงว่าท่านเหล่านั้น ตระหนักถึงคุณงามความดีที่นายกำพล วัชรพล ได้กระทำมา

ท่านได้รับยกย่องจากวงการหนังสือพิมพ์ว่า เป็นผู้สร้างตำนานความยิ่งใหญ่ให้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่สืบทอดมาจากหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองและหนังสือพิมพ์ข่าวภาพเป็นปฐม ท่านได้รับการยกย่องจากนักวิชาการว่าเป็นผู้นำและผู้บุกเบิกงานด้านหนังสือพิมพ์ ทั้งด้านวารสารศาสตร์และด้านการบริหารจัดการ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีการสอนมาก่อนในมหาวิทยาลัยใดๆ จนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นหนังสือพิมพ์ชั้นนำ ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ยังเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมีจำนวนจำหน่ายสูงที่สุดในบรรดาหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่น ๆ ต่างขนานนามท่านว่าเป็น “จอมคนหนังสือพิมพ์”

การอุทิศตัวเพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสละเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรััฐในแต่ละวัน นำไปสร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ อาคารประกอบอื่น ๆ ให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา นับได้ถึง 101 โรงเรียนนั้น เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ยกย่องในที่ประชุมหนังสือพิมพ์โลกสู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐผู้บริหารการศึกษาของทางราชการต่างชื่นชมว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวในโลกที่ได้เสียสละเพื่อการศึกษามากที่สุด ทั้งยังได้ก่อตั้ง “มูลนิธิไทยรัฐ”ขึ้นมา เพื่อเกื้อหนุนอุปการะโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเหล่านั้นเป็นอเนกอนันต์

แม้ว่านายกำพล วัชรพล จะถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว ชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่านจะต้องคงอยู่ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ จึงได้อนุมัติโครงการรางวัล “กำพล วัชรพล” ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้ โดยในขั้นแรกจะให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชนด้านหนังสือพิมพ์และด้านสื่อสารมวลชนทั่วไป ที่มีวิธีการทางระเบียบวิจัยที่ถูกต้อง มีส่วนในการเพิ่มพูนเนื้อหาให้กับองค์ความรู้ทางด้านวารสารศาสตร์ และสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือมีส่วนร่วมในการขยายแนวความคิดและทฤษฎีทางวารสารศาสตร์นอกจากนี้วิทยานิพนธ์นั้นจะต้องมีนัยทางนโยบายที่พอจะนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้านวารสารศาสตร์ได้ รวมทั้งจะต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่มีการเรียบเรียงข้อความและมีวิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ตัวแปรและสมมติฐานนั้นจะต้องพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องและมีระบบ

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. จัดประกวดวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนทั่วไป ปีละ 1 ครั้ง

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • มีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ มีนัยทางนโยบายพอที่จะนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนอื่นได้
 • มีการค้นคว้าและการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชนด้านหนังสือพิมพ์ และด้านสื่อสารมวลชนทั่วไป

โครงการจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ

หลักการและเหตุผล

สังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และช่วยในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ได้พัฒนาบุคลากรประจำการให้มีความเป็นมืออาชีพ สอนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถบริหารจัดการภายใต้สภาวะจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มีมาตรฐานขั้นต่ำเท่าเทียมกับโรงเรียนชั้นนำในเมือง ฯลฯ

มูลนิธิไทยรัฐ ในฐานะผู้อุปถัมภ์ต้องการพัฒนาผู้เรียนและครูผู้สอนให้ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสารได้ในระดับดีจนถึงดีเยี่ยม จึงได้จัดสรรงบประมาณจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับโรงเรียนในฝัน 2 แห่ง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. ครูผู้สอนร้อยละ 100 ได้รับการอบรม มีความรู้และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร
 2. สถานศึกษามีครูผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของภาษาที่มีความชำนาญผ่านการอบรมเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • สถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
 • นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม

หลักการและเหตุผล

ความศรัทธาและความน่าชื่อถือที่มีต่อการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เห็นได้จากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ทำให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นที่ สนใจและต้องการของผู้ปกครองในการนำบุตร-หลานเข้ามาศึกษาหาความรู้

ความจำเป็นและการขาดแคลนอาคารเรียนจึงมีเพิ่มมากขึ้น กอปรกับอาคารหลังเดิมที่ก่อสร้างมานาน นับสิบปีเริ่มชำรุดทรุดโทรมไปตามสภาพ จึงจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารขึ้นมาทดแทน เพื่อให้เอื้อประโยชน์และรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยาและโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาใกล้เคียง การให้บริการชุมชน และเกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนพันธกิจโดยรวมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ และของโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. เพื่อให้มีห้องเรียนในการจัดกิจกรรมการเียนให้กับผู้เรียนอย่างพอเพียง

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิไทยรัฐ ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ดังต่อไปนี้
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) จ.ตราด จำนวน 3,850,000 บาท

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพิ่มเติม

หลักการและเหตุผล

การศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามแผนยุทธศสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2558) เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ มีความเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาร่วมกัน โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ให้มีบรรยากาศสะอาดสวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารเรียนอาคารประกอบ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือสำหรับสังคมรอบข้าง มี อาคารเรียนมั่นคงถาวรสวยงามแก่ผู้พบเห็น อันจะนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของ ผู้ปกครอง

ด้วยหลักการดังกล่าวทำให้ผู้ปกครองนำบุตร-หลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน เช่น วันไหว้ครู ประชุมผู้ปกครอง ประชุมประจำสัปดาห์ กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการต่างๆ จึงต้องแบ่งจัดเป็นช่วงชั้น กิจกรรมเดียวกันต้องทำซ้ำ 2-3 ครั้ง ด้วยความจำเป็นดังกล่าว มูลนิธิไทยรัฐ จึสนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อรองรับจำนวนนักเรียน ผู้ปกครอง ที่มาร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียน ให้บริการกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายใกล้เคียง และชุมชนเป็นอย่างดี และเกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนพันธกิจโดยรวมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ และของโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ให้เอื้อประโยชน์และรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย
 2. ครู/นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ในการเรียนรู้การเรียนการสอน
 3. ชุมชนร้อยละ 80 ได้ใช้แหล่งเรียนรู้และใช้ในการประชุมประชาคมห้องถิ่น

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • เป็นสถานที่จัดกิจกรรม พัฒนาครู ผู้เรียน ภายในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
 • ให้บริการชุมชน โรงเรียนในกลุ่มตามความเหมาะสม ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
 • ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิไทยรัฐ ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ดังต่อไปนี้
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จ.ชุมพร จำนวน 1,500,000 บาท

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตร-กุลธิดา เพ่ื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพอาคารเรียน ห้องเรียนบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อใช้ได้ใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนให้มากที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะฝึกงานต่างๆ ให้มีคุณภาพต่อนักเรียนและทางราชการ

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. ซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อให้อาคารเรียนอยู่ในสภาพดี

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • โรงเรียนมีอาคารเรียนอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิไทยรัฐ สนับสนุนงบประมาณปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ดังนี้
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) จ.อ่างทอง จำนวน 400,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ จ.ปราจีนบุรี จำนวน 2,180,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้) จ.มุกดาหาร จำนวน 100,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) จ.กาญจนบุรี จำนวน 400,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๔ (บ้นบาโงยบาแด) จ.ยะลา จำนวน 190,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๕ (บ้านบุ่งน้ำเต้า) จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 78,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขื่องนามั่ง) จ.อุบลราชธานี จำนวน 200,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 250,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗ (วัดนาเดา) จ.ลำปาง จำนวน 376,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๙ (บ้านวงเวียน) จ.เลย จำนวน 150,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ (บ้านโคกกว้าง) จ.บึงกาฬ จำนวน 410,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) จ.ปัตตานี จำนวน 400,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๔ (วัดไสเสียด) จ.พังงา จำนวน 500,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) จ.พิจิตร จำนวน 600,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง) จ.ยโสธร จำนวน 100,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๙ (บ้านโคกสยา) จ.นราธิวาส จำนวน 518,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๑ (บ้านโคกจักจั่น) จ.อำนาจเจริญ จำนวน 100,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖ (ชุมชนบ้านธาตุ) จ.เลย จำนวน 400,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 250,000 บาท

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้และผู้รับบริการ กิจกรรมของโรงเรียนรวมถึงการประสานงานกับชุมชนมีความสำคัญที่จะทำให้โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน ตลอดถึงการปรับปรุง บำรุงรักษา อาคารอเนกประสงค์ ให้ถูกสุขลักษณะและมีภูมิทัศน์ที่ดีของโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรมการเรียนรู้และกิจกรรมอื่นๆ ของทั้งในโรงเรียนและชุมชน

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้มั่งคงแข็งแรง สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์มีความแข็งแรง ใช้งานได้ดีและมีภูมิทัศน์รอบอาคารที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
 • ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิไทยรัฐ สนับสนุนงบประมาณปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ดังนี้
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) จ.น่าน จำนวน 200,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) จ.สิงห์บุรี จำนวน 397,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ (โคกตองเจริญ) จ.นครราชสีมา จำนวน 500,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จ.ขอนแก่น จำนวน 439,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๕ (บ้านห้วยทาก) จ.ลำปาง จำนวน 700,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘ (บ้านคลองควน) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 150,000 บาท

โครงการปรับปรุงโรงอาหาร

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน นอกจากมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นแล้ว โรงเรียนจำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อม สถานที่ให้สะอาด ปลอดภัย และส่งเสริมการจัดกิจกรรม การฝึกทักษะปฏิบัติของนักเรียน ซึ่งโรงอาหารเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมด้านอาหารและโภชนาการ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาล มีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะกับการทำประกอบอาหาร และการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. ปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมด้านอาหารและโภชนาการของโรงเรียน

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • โรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงามและปลอดจากเชื้อโรค
 • โรงเรียนมีโรงอาหารที่สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน โรงเรียน และชุมชน
 • ด้วยตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิไทยรัฐ สนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงโรงอาหารให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ดังต่อไปนี้
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) จ.ขอนแก่น จำนวน 95,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) จ.น่าน จำนวน 150,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หลักการและเหตุผล

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนมีพื้นที่ของถนนภายในโรงเรียนหลายแห่งยังเป็นถนนลูกรังและหินคลุก เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนการใช้ถนนของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากถนนแฉะและเป็นดินเลน บางแห่งน้ำกัดเซาะเป็นร่องตัดผ่านถนน เมื่อหมดฤดูฝนก็จะเกิดฝุ่นละอองที่เกิดจากการวิ่งของรถยนต์หรือการเดินของนักเรียนเข้าสู่อาคารเรียน

ด้วยนโยบายการเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ความจำเป็นและการขาดแคลนในด้านต่างๆ มีเป็นจำนวนมาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกแห่งจะได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. ก่อสร้างคอนกรีตเพื่อสะดวกต่อการสัญจรไปมา

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • โรงเรียนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง และสภาพภูมิทัศน์ภายใน เอื้อต่อสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
 • มูลนิธิไทยรัฐ จึงสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในปีการศึกษา 2556 ดังนี้
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘ (บ้านมะขามสูง) จ.พิษณุโลก จำนวน 500,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) จ.บุรีรัมย์ จำนวน 350,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๓ (บ้านคลองขนาน) จ.กระบี่ จำนวน 400,000 บาท

โครงการก่อสร้างห้องสมุด

หลักการและเหตุผล

ห้องสมุดประจำโรงเรียน ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญต่อนักเรียน เพราะเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล และสถานที่ในการพักผ่อนอ่านหนังสือของนักเรียน ซึ่งห้องสมุดที่ดีนั้นจะต้องมีการจัด สภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่ดี และมีความพร้อมของสื่อเทคโนโลยี หนังสืออย่างหลากหลาย

การพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งสภาพแวดล้อมความสะดวกสบายในการให้หรือรับบริการ สื่อเทคโนโลยี หนังสือและสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน ชุมชน และเป็นสมบัติของทางราชการสืบไป

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. สถานศึกษามีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยมีหนังสือที่มีคุณภาพ
 2. ครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด
 • นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 • ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิไทยรัฐ สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างห้องสมุดแก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗ (บ้านมะโม) จ.มหาสารคาม จำนวน 355,000 บาท

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต

หลักการและเหตุผล

จากแนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ที่ต้องพัฒนาทุกอย่างในสถานศึกษาไปพร้อม ๆ กันทั้งด้าน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้สามารถสนองตอบการพัฒนาและเอื้อต่อการเรียนของผู้เรียนอย่างหลากหลายและเต็มศักยภาพ เช่น สวนดอกไม้ สวนหย่อมสวนป่า สนามเด็กเล่น ป้ายนิเทศ ป้ายโรงเรียน รั้วโรงเรียน อีกทั้งสามารถประชาสัมพันธ์บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของโรงเรียน

สภาพปัจจุบันรั้วของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา มีสภาพชำรุดเสียหายมาก ไม่สามารถป้องกันสัตว์เลี้ยง หรือผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาสร้างอันตราย ความเสียหาย ความเดือดร้อนให้กับนักเรียน บุคลากร และทรัพย์สินของโรงเรียนได้ มูลนิธิไทยรัฐ จึงสนับสนุนโครงการนี้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อให้สามารถดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. โรงเรียนมีรั้วโรงเรียนเป็นสัดส่วน สวยงาม ป้องกันสัตว์เลี้ยงและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ได้

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • โรงเรียนรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน บุคลากรและโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น
 • สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีความเป็นระเบียบ สวยงาม เป็นที่ประทับใจของคนที่มาใช้บริการ
 • มูลนิธิไทยรัฐ ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างรั้วคอนกรีตให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในปีการศึกษา 2556 ดังนี้
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ (เพียไซย์ดอนกระชาย) จ.นครราชสีมา จำนวน 180,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย) จ.ชัยภูมิ จำนวน 250,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) จ.สตูล จำนวน 400,000 บาท

โครงการก่อสร้างห้องสุขา

หลักการและเหตุผล

ในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนนอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว การจัดอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความสะดวกและสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรครูก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ โรงเรียนต้องจัดให้บริการแก่นักเรียน ห้องสุขาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่โรงเรียนจะต้องจัดใหมีคุณภาพและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและบุคลกรที่อยู่ในโรงเรียน จึงจะทำให้การจัดการศึกษาดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ

ปัจจุบันห้องสุขาของโรงเรียนที่มีอยู่เป็นห้องสุขาที่มีอยู่เป็นห้องสุขาเก่าที่ก่อสร้างมานาน ไม่ได้มาตรฐาน และไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักเรียน บุคลากรครู และชุมชนผู้เข้ามารับบริการจากโรงเรียน จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีห้องสุขา

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. จัดสร้างห้องสุขามาตรฐานตามแบบมูลนิธิไทยรัฐ 1 หลัง

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • มีห้องสุขาเพียงพอต่อการให้บริการนักเรียนและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • มีห้องสุขาที่ได้มาตรฐาน
 • ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิไทยรัฐ ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างห้องสุขาให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ดังนี้
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ (ป.ปัญญาฐาปนกิจฯ) จ.นครปฐม จำนวน 400,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 400,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ฯ) จ.ชลบุรี จำนวน 400,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ (บ้านบางแก้ว) จ.สมุทรสงคราม จำนวน 400,000 บาท

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) จ.สระแก้ว จำนวน 400,000 บาท

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เด็ก เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่ง ๆ มากกว่าอยู่ที่บ้าน จึงต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสม ปลอดภัยจะช่วยพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด

ดังนั้น ในด้านการเรียนการสอน มูลนิธิไทยรัฐได้จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้าน การศึกษา ตลอดถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาให้บริการครู นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ในด้านการให้บริการโรงเรียนอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและครูผู้สอนด้วยการจัดระบบไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลายปีที่ผ่านมามีโรงเรียนประสบกับปัญหาการจัดการเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้ามากพอสมควร เนื่องมาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าที่นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีมาตรการรองรับอยู่ก็ตาม จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าขึ้นเพื่อรองรับและแก้ปัญหานี้

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนไทยรัฐทั้งหมดให้มีความปลอดภัยสูงสุด และ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • มีความปลอดภัยในชีวิตนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และทรัพย์สินของราชการ
 • มีกระแสไฟฟ้าใช้กับอุปกรณ์การสอนอย่างเพียงพอและไม่ชำรุดเสียหาย
 • ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิไทยรัฐ ได้อนุมัติงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๐ (ศรีสังวร) จ.สุโขทัย จำนวน 171,000 บาท

โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ” หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 “ให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ”

ด้วยได้เล็งเห็นและตระหนักในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาอันนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มูลนิธิไทยรัฐ จึงสนับสนุนงบประมาณ จัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขึ้น

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. โรงเรียนมีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้จัดการเรียนการสอน และการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • ผู้เรียนและชุมชนใช้สื่อและเทคโนโลยีในทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
 • ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิไทยรัฐ สนับสนุนโครงการดังกล่าวแก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) จ.สงขลา จำนวน 500,000 บาท

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานชาติ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ในกลยุทธ์ด้านที่ 3 คือ การ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากการประเมินผลระดับชาติ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักโดยเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ร้อยละ 60 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักจากการสอบระดับชาติ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของระดับประเทศ
 2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ร้อยละ 100 มีแบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา มีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติ
 • ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวสำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 กลุ่มๆ ละ 100,000 บาท รวมเงิน 1,300,000 บาท โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้
 • จัดทำแบบทดสอบมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้

  นำไปทดสอบกับนักเรียนในกลุ่ม

  การสอนซ่อมเสริม

โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

หลักการและเหตุผล

ด้วยการประเมินคุณภาพภายนอกกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ คิดเป็นระบบและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ พบว่านักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถใช้กระบวนการคิดในการพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับชาติ

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ร้อยละ 100 มีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิด หรือมีหน่วยการเรียนรู้สอดแทรกทักษะกระบวนการคิดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 หน่วยการเรียน/วิชา/ปี
 2. นักเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้รับการพัฒนา

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน
 • นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 • ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิด หรือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สอดแทรกทักษะการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 หน่วยการเรียนรู้ / 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 กลุ่มๆ ละ 100,000 บาท รวมเงิน 1,300,000 บาท

โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้พัฒนาผู้เรียนตามสถานภาพและตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ต้องจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นสำคัญ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น แข่งขันได้ในระดับสากล นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ สามารถพัฒนาสู่ระดับสากลอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ มีกระบวนการวิจัย การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอ นำนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยไปพัฒนาการเรียนการสอน

ดังนั้น ต้องปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องจัดประชุมอบรมสัมมนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ให้มีศักยภาพสูงสุด เพื่อให้การจัดการศึกษาภายในโรงเรียน สู่เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2558)

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ร้อยละ 100 มีความรู้ความสามารถในการเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี
 2. ครูร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และครูมีคุณภาพ
 • มูลนิธิไทยรัฐได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 • ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าว สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 กลุ่มๆ ละ 100,000 บาท รวมเงิน 1,300,000 บาท กำหนดให้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้กับตัวชี้วัดชั้นปีในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 กลุ่ม ดังนี้
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • อื่น ๆ ตามความเหมาะสม และให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2558)

โครงการเอกลักษณ์ไทย

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่ากระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของมูลนิธิไทยรัฐและเจตนารมณ์ของคุณกำพล วัชรพล มีความมุ่งหวังให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยการแต่งกาย มีมารยาทไทยที่งดงาม มีการใช้เลขไทย คัดและเขียนไทย มีการท่องบทอาขยาน ส่งเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย การแสดงพื้นบ้าน รักษาประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ บ้านเมือง และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสืบสานสู่คนรุ่นหลังให้สืบทอดและรักษาไว้ตลอดไป

เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าว มูลนิธิไทยรัฐ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงาม ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ส่งผลให้ประเทศไทยมีพลเมืองที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
 2. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกคน มีระเบียบวินัย มีการแต่งกายที่สง่างาม ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มีมารยาทไทยที่งดงาม
 3. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกคน สามารถใช้เลขไทย เขียน-คัดไทยและท่องอาขยานในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง
 4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย และการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้านอย่างละ 1 วง/ชุด
 5. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามเป็นแบบอย่างที่ีดีแก่สังคม
 2. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
 3. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสามารถนำเสนอผลงานโดยใช้เลขไทย คัด-เขียนไทย และท่องอาขยานให้เหมาะสมกับระดับชั้น
 4. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยามีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และสามารถนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า
  1. ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าว สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 กลุ่มๆ ละ 50,000 บาท รวมเงิน 650,000 บาท กิจกรรมที่กำหนดให้ดำเนินการ ประกอบด้วย

  2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัย เช่น การเข้าค่ายคุณธรรม ธนาคาร ความดี กิจกรรมจิตสาธารณะ
  3. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เลขไทย/บทอาขยาน
  4. กิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ไทย / ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน อย่างน้อย 1 ชุด / โรงเรียน
  5. กิจกรรมการเรียนรู้มารยาทไทย
  6. ส่งเสริมการแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียน

โครงการคนดีศรีไทยรัฐ

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 6 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญาความรู้และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้นำหลักการคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ

มูลนิธิไทยรัฐ ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศนำหลักการและนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติจัดทำโครงการคนดีศรีไทยรัฐ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติที่ยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. นักเรียน ร้อยละ 100 ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
 2. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ร้อยละ 95 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
 • นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ มีเครื่องมือในการวัดประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิไทยรัฐ สนับสนุนค่าดำเนินการ/ค่าจัดพิมพ์/สำเนาเอกสาร/เข้าเล่มเกณฑ์การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 25,333 เล่ม สำหรับใช้ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน 13 กลุ่ม

โครงการภาพแห่งความสำเร็จ

หลักการและเหตุผล

การปฏิรูปการเรียนรู้ มีเป้าหมายที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่จำเป็นด้านต่าง ๆ ปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจตนารมณ์ของคุณกำพล วัชรพล มีความประสงค์ที่จะให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยที่แสดงถึงความเจริญของชาติบ้านเมือง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมจำนวน 13 กลุ่มตามสภาพภูมิศาสตร์ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2558) ตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนรู้ ครู : นักเรียน ด้านส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา การนำเสนอผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ จัดนิทรรศการเพื่อแสดงภาพแห่งความสำเร็จเป็นรายปีของแต่ละกลุ่ม และในปี 2558เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ตอบสนองพันธกิจในการเสริมสร้างเอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา และนำเสนอผลของการเรียนการสอน การจัด การศึกษาสู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน 13 กลุ่ม จัดนิทรรศการแสดงภาพแห่งความสำเร็จ จากการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละครั้ง / กลุ่ม
 2. กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ จัดแสดงภาพแห่งความสำเร็จ การจัดการศึกษาร่วมกันในปี 2558

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 1. ครู นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภายในกลุ่มเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
 2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ มีความเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา พัฒนาโดดเด่นตามจุดเน้นในแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2558)
 3. ครู นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้เพิ่มและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2556 มูลนิธิไทยรัฐสนับสนุนงบประมาณโครงการกลุ่มละ 150,000 บาท จำนวน 13 กลุ่ม เป็นเงิน 1,950,000 บาท โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

 1. จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่กำหนด
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   • คัดไทย เขียนไทย
   • แต่งบทร้อยกรอง
   • อ่านทำนองเสนาะ
   • นักจัดรายการหน้าไมค์ (ช่วงชั้นที่ 3)
   • พิธีกรรุ่นเยาว์ (ช่วงชั้นที่ 2)
   • ท่องบทอาขยาน
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   • คิดเลขเร็ว 3 ช่วงชั้น
   • อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
   • GSP สร้างสรรค์ (คิดเลขเร็ว สุ่มตัวเลข)
   • โครงงานคณิตศาสตร์
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   • โครงงานวิทยาศาสตร์
   • อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
   • Science Show
   • การประกวดจรวดขวดน้ำ
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   • สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
   • โครงงานคุณธรรม
   • มารยาทไทย
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   • การแข่งขันเปตองครูและนักเรียน
   • แข่งขันเดาะฟุตบอล / ตะกร้อ
   • ตอบปัญหาสุขภาพ
  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   • การวาดภาพด้วยสีน้ำมัน สีเทียน สีชอล์ก
   • การจัดสวนถาด (ช่วงชั้นที่ 2, 3)
   • การสร้างภาพปะติดด้วยเศษวัสดุ
   • การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เช่น ขิม ขลุ่ย ซอ จะเข้ ฯลฯ
   • การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
   • รำวงมาตรฐาน
   • รำวงเพลง “รำวงไทยรัฐวิทยา” โดยประดิษฐ์ท่ารำจากรำวงมาตรฐาน
   • นาฏศิลป์ประจำภาค
  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   • การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
   • การประกวดงานใบตอง, แกะสลัก
   • การนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Power Point (ช่วงชั้นที่ 2)
   • การสร้าง e-book (ช่วงชั้นที่ 3)
   • การสร้าง Web page
  8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   • การแข่งขัน Cross Word
   • การแข่งขัน Spelling

  (หมายเหตุ :- ให้กลุ่มโรงเรียนเลือกกิจกรรมที่กำหนดให้จัดการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 รายการ)

 2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โครงการ 6 อ.และโครงการรักการอ่าน
 3. จัดประกวด Best Practice ของหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ของโรงเรียนภายในกลุ่ม ๆ ละ3 รางวัล โดยส่วนกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก Best Practice
 4. จัดแสดงผลงาน Best Practice ของโรงเรียนและครู
 5. จัดแสดงภาคกลางคืน เน้นเอกลักษณ์ไทย
 6. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

โครงการหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา (Mass Media Study)

หลักการและเหตุผล

จากงานวิจัยพบว่าในปัจจุบันเยาวชนไทยอ่านหนังสือในชีวิตประจำวันน้อยมาก นอกจากจะไม่อ่านหนังสือแล้วยังแทบไม่ติดตามข่าวสารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หรือแม้แต่สื่อออนไลน์ นิยมใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ แต่เป็นการใช้ประโยชน์เพื่อความบันเทิงมากกว่า ไม่เคยเปิดดูเว็บไซต์จากสำนักข่าวต่าง ๆ เลย

เมื่อเยาวชนไม่อ่านหนังสือพิมพ์และติดตามข่าวสารบ้านเมือง จึงเป็นเรื่องยากที่จะสอนให้เข้าใจในวิชาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับวารสารศาสตร์ การบ้านการเมือง และสังคม

หนังสือพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีราคาถูก หาอ่านได้ง่ายและมีเนื้อหาสาระครอบคลุมอย่างกว้างขวาง แม้เชื่อกันว่าอัตราการอ่านหนังสือพิมพ์ในอนาคตอาจลดลง เพราะอิทธิพลของสื่อออนไลน์ แต่เช่ื่อว่าหนังสือพิมพ์ยังคงเป็นสื่อหลักในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไปอีกนาน ผู้รับข่าวสารในสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ต้องการความรวดเร็ว ดังนั้น การรับรู้ข่าวสารจึงฉาบฉวยและตื้นเขิน ขณะที่ผู้รับสารจากหนังสือพิมพ์ต้องการความลึกซึ้ง คิดวิเคราะห์มากกว่า

มูลนิธิไทยรัฐ มีความประสงค์ที่จะให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศมีนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนไทย โดยผ่านการเรียนรู้สื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาร่วมกัน จึงได้ดำเนินโครงการหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 2 (2551-2554)

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ร้อยละ 100 มีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา (Mass Media Study) ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไว้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
 2. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ร้อยละ 100 ได้เรียนรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา (Mass Media Study)
 3. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา คัดเลือก Best Practice กลุ่มละ 3 โรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาและโรงเรียนอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • ครูมีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษาไว้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
 • นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ มีนิสัยรักการอ่านและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
 • ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิไทยรัฐ สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 200,000 บาท สำหรับโรงเรียนนำไปจัดการเรียนการสอน และคัดเลือกผลงานที่เป็นแบบอย่าง (Best Practice) การเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา จำนวน 100,000 บาท

โครงการความเป็นพลเมืองดี

หลักการและเหตุผล

สังคมไทยยุคปััจจุบันมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิม ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยี คนไทยขาดจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการสร้างจิตสาธารณะ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรับผิดชอบต่อส่วนรวม ส่งผลให้วิถีชีวิตครอบครัวไทยมีความเป็นอยู่ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย

มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา เพื่อความเป็นพลเมืองดีที่จะบ่มเพาะเยาวชนที่เป็นนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้เป็นสมาชิกในสังคมที่มีคุณภาพ พึ่งตนเองได้ เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพความแตกต่าง เคารพกติกาและรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ดำเนินโครงการความเป็นพลเมืองดี

วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

 1. พัฒนาครูแกนนำโรงเรียนละ 2 คน และนักเรียนแกนนำโรงเรียนละ 4 คน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองดี
 2. คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ร้อยละ 100 มีคู่มือการจัดการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดี ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไว้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
 3. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกคนได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดี

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

 • ครูมีคู่มือการจัดการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดีไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
 • นักเรียนผ่านการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดี ตามวัยวุฒิ

ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิไทยรัฐ สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนไทยรัฐ จัดกิจกรรมเสริมความเป็นพลเมืองดีในโรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท จำนวน 101 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 505,000 บาท กิจกรรมที่กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

 • การสร้างจิตสาธารณะ
 • ความเสียสละ
 • ความซื่อสัตย์
 • ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 • ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

Back to Top